ตารางการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในงาน AUC2 2019ค้นหาตาม : รายการทั้งหมด จำนวน 359 รายการ

ลำดับ รหัสผลงาน ชื่อผลงาน Track ประเภทการนำเสนอ วันที่/เวลา ห้องนำเสนอ
1 154 A Study of Multithreading in a Java Program for Simulating Basic Arduino Functions Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10014
2 222 Flashcard AR for Vocabulary Learning Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10014
3 223 AR Coloring Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10014
4 466 Proceedings Click Click: The Automatic International Conference Proceedings Management System Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10014
5 509 REWARDING SMART RECYCLE BIN PROTOTYPE DESIGNED FOR SAENSUK SUB-DISTRICT Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10014
6 577 Disease Detection in Chili Pepper Image by using Deep Learning Data Sciences and Analytics O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10014
7 99 ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจวางแผนงานด้านการบริการการเกิดโรคในสัตว์ กรณีศึกษา สำนักงานกรมปศุสัตว์ Business Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10015
8 146 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์การเลือกซื้อสินค้าของร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาราชมงคลกาฬสินธุ์ (5549) โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล Business Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10015
9 294 Pig Farm Management Wedsite Business Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10015
10 298 การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Business Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10015
11 303 การประยุกต์ Bootstrap สำหรับ Responsive Web Design กรณีศึกษาร้าน ไอ ซี ดี คอมมูนิเคชัน Business Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10015
12 349 การพัฒนาฟังก์ชันตรวจสอบสินค้าในแอปพลิเคชันเซเว่นอีเลฟเว่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน Business Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10015
13 357 ระบบแชทบอทช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Business Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10015
14 375 การพัฒนาระบบการจัดการร้านก๋วยเตี๋ยวและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลในการใช้งานระบบ กรณีศึกษาร้านอ้อมก๋วยเตี๋ยว Business Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10015
15 457 ระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจารย์โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ Business Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10015
16 160 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กฎของโอห์ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10016
17 168 การพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเกมมิฟิเคชัน Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10016
18 242 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft office PowerPoint 2016) สำหรับระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10016
19 250 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10016
20 255 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10016
21 471 แอปพลิเคชันจำแนกชนิดเห็ดจากภาพ Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10016
22 491 การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10016
23 496 ผลการประยุกต์ใช้เว็บแอบพลิเคชันเพื่อการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม เรื่องสุภาษิต คำพังเพย กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10016
24 510 โปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทักษะด้านการคำนวณในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ Computer Education O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10016
25 532 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โปรโตคอลพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9 Computer Education O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10016
26 579 เกมทักษะการฟังคำศัพท์ Computer Education O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10016
27 600 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น The Construction of Computer Multimedia Instruction on Basic operating System Subject Computer Education O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10016
28 613 การพัฒนาแอพพลิเคชันการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของผู้เรียนบนมือถือโดยใช้ Chat Bot และ QR Code Computer Education O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10016
29 616 ระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบริการแชทบอท Computer Education O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10016
30 56 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของข้าวสารสายพันธุ์ดอกมะลิ 105 โดยการประมวลผลภาพดิจิทัล Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10021
31 81 การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ยอดขายอะไหล่รถบรรทุก (กรณีศึกษาร้านยนต์สวัสดิ์โอโต้พาร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร) Data Sciences and Analytics O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10021
32 128 ต้นแบบตัวประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาในกลอนสุภาพ Data Sciences and Analytics O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10021
33 171 ระบบสืบค้นภาพถ่ายใบหน้าบุคคลจากคุณลักษณะเฉพาะส่วนของใบหน้า Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10021
34 177 การระบุชนิดของต้นกระบองเพชรด้วยโครงข่ายประสาทเทียม: Cactus Plants Identification Based on Neural Networks Approach Data Sciences and Analytics O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10021
35 195 ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมนิสิตที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนิสิตสาขา Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10021
36 323 การประยุกต์ใช้คอนโวลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กในระบบการตรวจสอบสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10021
37 329 เว็บแอปพลิเคชันประเมินดัชนีมวลกายด้วยใบหน้าโดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงลึก Data Sciences and Analytics O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10021
38 339 ระบบตรวจจับพฤติกรรมของมนุษย์จากภาพกระแสวีดิทัศน์ Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10021
39 388 ระบบตรวจจับอักษรจีนตัวย่อที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันโดยอัตโนมัติ Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10021
40 446 การศึกษาการรู้จำใบไม้ที่เกิดโรคจากภาพถ่ายด้วยการเรียนรู้เชิงลึก Knowledge and Data Management O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10021
41 521 การแยกพื้นที่กระดูกสันหลังจากภาพสแกนซีทีด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10021
42 560 ระบบผู้เชี่ยวชาญการบำบัดโรคจากพืชผักผลไม้และสมุนไพร Knowledge and Data Management O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10021
43 605 โคดี้บอทอัจฉริยะเพื่อการปฏิสัมพันธ์อัตโนมัติ Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10021
44 165 การพัฒนาเว็บไซต์อาหารสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ The Develop Thai Herbal Food for Healthy through by Website Knowledge and Data Management O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10022
45 197 ระบบระบุชื่อต้นไม้จากภาพถ่ายลำต้นโดย การประมวลผลภาพ และ การเรียนรู้ของเครื่อง Data Sciences and Analytics O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10022
46 231 การตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของบุคคล ด้วยกล้องวงจรปิด Data Sciences and Analytics O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10022
47 380 Decision Support Web Application for Heart Disease Data Sciences and Analytics O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10022
48 402 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง Knowledge and Data Management O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10022
49 436 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งเทียมในการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10022
50 451 การศึกษารู้จำยอดมะพร้าวจากภาพถ่ายด้วยการเรียนรู้เชิงลึก Knowledge and Data Management O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10022
51 541 การประยุกต์ใช้ยูเอวีในการสำรวจเพื่อประเมินสุขภาพข้าวโพดสำหรับงานเกษตรแม่นยำสูง Knowledge and Data Management O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10022
52 557 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองการพยากรณ์ยอดขายของร้านบุษบาโดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลาบนโปรแกรมเวก้า Data Sciences and Analytics O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10022
53 585 Deep Learning Methods for Aorta Detection and Segmentation Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10022
54 594 ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Historical And Traditional Tourism Management System Knowledge and Data Management O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10022
55 609 การแบ่งพยางค์ไทยในกลอนบทละคร ของสุนทรภู่ โดยวิธีการผสมผสาน Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10022
56 610 การจำแนกกลุ่มบุคคลจากเครื่องแต่งกายแบบเรียลไทม์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก Computational Intelligences O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10022
57 191 SOS Application Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10023
58 192 การจำแนกกลุ่มโรคของกล้วยจากใบโดยใช้เทคนิค Deep Learning. Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10023
59 276 เว็บไซต์ระบบการจัดการค้าพลอย Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10023
60 316 Using concepts Travelling Salesman Problem (TSP) to find the best route for Northern tourism Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10023
61 335 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการเล่นกีตาร์บลูส์เบื้องต้น ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10023
62 336 การพัฒนาแอปพลิเคชันอัพเดทเมนูอาหารร้าน A (ข้าวแกง) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10023
63 337 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการคัดแยกขยะแต่ละประเภท บนแอนดรอยด์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10023
64 366 แอปพลิเคชันฝึกเฮียนล้านนา Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10023
65 369 แอปพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารสำหรับู้บกพร่องทางการได้ยิน Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10023
66 453 ระบบรายงานการมาเรียนของนักเรียน Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10023
67 502 ระบบจัดการยืม – คืนอุปกรณ์ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10023
68 506 การประยุกต์ใช้ไมโครติกเอพีไอ ร่วมกับราสเบอรีพาย สำหรับการยันยันตัวตนผู้ใช้งาน Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10023
69 515 แอพพลิเคชั่นคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทย – อังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10023
70 581 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการซื้อสินค้าและบริการอย่างชาญฉลาด Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10023
71 70 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10024
72 71 แอปพลิเคชันสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเกาะเมืองอยุธยา Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10024
73 73 ระบบสารสนเทศบริษัท ที โอ เอส อินเตอร์เทรด Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10024
74 88 เว็บแอปพลิเคชั่นตารางเวลาการเดินรถของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10024
75 135 เว็บไซต์วิเคราะห์อาการบาดเจ็บและอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองและเข้าถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็ว (Analyze injuries and illnesses of the elderly so that they can take care of themselves and reach the hospital quickly) Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10024
76 150 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของถั่วเหลืองด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10024
77 245 ระบบการจัดการข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10024
78 267 แอปพลิเคชัน”คำสอนพ่อ”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10024
79 350 โปรแกรมค้นหาบุคคลสูญหาย Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10024
80 353 การพัฒนาระบบแอนดรอยด์ สำหรับการสั่งตัดชุดผ้าไหมแพรวา Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10024
81 368 การพัฒนาระบบร้านขายชุดผ้าไหมออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านจรูญไพศาล Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10024
82 374 การพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครบวงจร Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10024
83 383 ระบบเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10024
84 435 การพัฒนาออนโทโลยีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดสกลนคร Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10024
85 452 แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลสำหรับร้านกาแฟ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10024
86 94 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10025
87 95 ระบบการจัดการการประชุมโรงพยาบาลกุดจับ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10025
88 161 ระบบจำหน่ายจิวเวลรี่ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน CHATA Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10025
89 172 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวด้วยเทคนิค Case-Based Reasoning Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10025
90 179 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการเล่นซออู้พื้นฐาน พร้อมแบบทดสอบการจับโน้ตซออู้ตามจังหวะเพลง Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10025
91 207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านวรรณรัตน์ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10025
92 247 ระบบให้เช่าห้องพักบนอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ห้องเช่าหนองรีกลางเนิน Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10025
93 248 ระบบการจัดการคาร์แคร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านออโต้คลีนคาร์แคร์ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10025
94 269 แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาสตร์ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10025
95 293 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักร Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10025
96 376 แอปพลิเคชันแผนที่ค้นหาโรงพยาบาลและความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ An application of Map for searching hospitals and Knowledge on First Aid under the android operating system. Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10025
97 381 การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านคลื่นสยองขวัญ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10025
98 385 ระบบสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10025
99 467 ระบบคลังยาสมุนไพรโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10025
100 507 ระบบการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10025
101 528 การออกและพัฒนาระบบอบรมและทำข้อสอบออนไลน์ บริษัทเอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10025
102 617 ระบบจำหน่ายเครื่องหนังออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน จันผาเครื่องหนัง Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10025
103 626 แอปพลิเคชันค้นหาสถานที่ในเขตลาดกระบังบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10025
104 75 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย พรากร นิว แทรเวล Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10026
105 125 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารย่านเยาวราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10026
106 159 เลือกเรียนวิชาพื้นฐาน มร.ชร.อย่างไร ไม่ให้รีไทร์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10026
107 164 ระบบจัดการทะเบียนคนไข้คลินิกพนิตตา Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10026
108 167 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ไอทีของโรงเรียนระหานวิทยา Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10026
109 188 ระบบจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ โดยชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10026
110 251 ระบบการจัดการโครงสร้างองค์กรสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Organization Management System for Provincial Electricity Authority Area 3 (Northeast) Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10026
111 289 แอปพลิเคชันวางแผนการใช้พื้นที่และคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย สำหรับการปลูกผักในโรงเรือน Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10026
112 324 การพัฒนาเกม​ RMU​ ผจญภัย​ แบบ​ 3​ มิติ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10026
113 334 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10026
114 440 ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10026
115 483 แอปพลิเคชันการปฎิบัติตนในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กพิเศษ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10026
116 542 โมบายแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลและแสดงผลการตรวจครรภ์ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10026
117 571 การวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ โดยใช้สันชะลอความเร็ว กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10026
118 74 ระบบสารสนเทศร้านบางปะหันศุภภัณฑ์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10027
119 133 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแนะนำวิธีประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10027
120 134 แอปพลิเคชันสอนระนาดเอกเบื้องต้น Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10027
121 181 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยใบหน้า Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10027
122 189 การพัฒนาระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10027
123 193 เว็บไซต์บริหารจัดการการตรวจสอบคุณภาพสินค้า Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10027
124 236 ระบบวิเคราะห์และนับจำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้สาระสนเทศโดยการประมวลผลภาพ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10027
125 280 แอปพลิเคชันการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการคล้องจอง Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10027
126 295 แอปพลิเคชันค้นหาร้านซ่อมรถจักยานยนต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10027
127 332 การพัฒนาแอปพลิเคชันการแนะนำบัตรเครดิตสำหรับนักศึกษาจบใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10027
128 432 โมบายแอพพลิเคชัน "โภชนาการตามวัยแม่และเด็ก" บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10027
129 516 ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10027
130 529 การจำลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ SAP (ฟังก์ชันงาน PM) Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10027
131 553 ระบบแอพพลิเคชั่นติวข้อสอบ ITPE Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10027
132 590 ระบบจำหน่ายจักรยานออนไลน์ กรณีศึกษา Bike Center Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10027
133 64 ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10028
134 79 ระบบสารสนเทศอาจารย์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10028
135 155 การพัฒนาแอปพลิเคชันสอนการประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10028
136 156 การพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10028
137 213 Computer jobs Searching on Web Application Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10028
138 221 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว เรื่องโคราชจีโอพาร์ค Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10028
139 243 บทความ-ระบบสารสนเทศการจำหน่ายแก๊สหุงต้ม บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้าน บ้านนาแก๊ส Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10028
140 258 การพัฒนาระบบชำระเงินค่าประกันภัยรถยนต์ ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10028
141 270 เว็บไซต์ระบบการจัดการขาย – ส่งผัก Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10028
142 356 ระบบติดตามสุนัขด้วย QR Code บนเว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10028
143 442 แอปพลิเคชั่นเสริมทักษะการออกเสียงภาษาไทยของเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10028
144 514 ระบบจัดการเช่าพื้นที่ขายสินค้าตลาดนัด Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10028
145 519 ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงงานพิเศษ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10028
146 531 ระบบติดตามและวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10028
147 562 แอปพลิเคชันบริจาคโลหิต Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10028
148 77 เมืองพะเยา Software Engineering O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10029
149 106 การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลธุรกิจโรงแรม Software Engineering O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10029
150 109 ระบบแผนและติดตามงบประมาณ ส่วนการคัดลอกแผนยุทธศาสตร์ และการค้นหาข้อมูลผู้เบิกจ่ายงบประมาณ Software Engineering O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10029
151 138 ระบบจัดการผู้ใช้ : ส่วนงานรายงานสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับผู้จัดการหน่วยงานผู้ใช้ Software Engineering O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10029
152 141 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเทคนิค Scrum กรณีศึกษา : ระบบพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร Software Engineering O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10029
153 178 Human resource management and human resource development system : Insignia Management Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10029
154 185 ระบบริหารแผนยุทธศาสตร์ ส่วนการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10029
155 186 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10029
156 237 ระบบแผนงานโครงการและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ : การจัดการงบประมาณจัดสรร Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10029
157 260 ระบบจัดการห้องสมุด Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10029
158 268 ระบบจัดการเวลาเข้าทำงาน Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10029
159 272 โปรแกรมช่วยในการออกแบบแผนภาพระบบ Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10029
160 345 ระบบวางแผนการออมเพื่ออนาคต Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10029
161 379 ระบบสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุรักษ์และการท่องเที่ยวในรูปแบบเสมือนจริง Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10029
162 45 ระบบบริหารจัดการการขาย ณ จุดบริการ Software Engineering O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10031
163 147 ระบบบริหารจัดการแก๊ส(กรณีศึกษาร้านน้ำฝนแก๊ส) Computer Systems and Computer Networks O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10031
164 158 ระบบการจัดการเอกสารคู่มือ และเอกสาร User Acceptance Testing Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10031
165 166 แอปพลิเคชันประมูลเลขทะเบียนรถ(LicenseAuctionApplication) Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10031
166 174 เครื่องมือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล : โปรไฟล์นิสิต Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10031
167 175 ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10031
168 176 การพัฒนามอดูลบันทึกใบคำร้องสำหรับแอปพลิเคชันจัดการสนับสนุนผู้ใช้งาน โดยใช้การพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ Cross platform Software Engineering O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10031
169 218 การปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบตรวจสอบซอร์สโค้ด Software Engineering O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10031
170 279 Angular การทำ LookupControl Software Engineering O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10031
171 405 ระบบส่งเอกสารเพื่อขอกำหนดแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร Computer Systems and Computer Networks O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10031
172 426 ระบบจัดการแชร์โฮสติ้ง Computer Systems and Computer Networks O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10031
173 561 ระบบการจัดการคิวรอตรวจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ Computer Systems and Computer Networks O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10031
174 69 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดการส่องสว่างภายในบ้านด้วยหลักการประมวลผลภาพ Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10032
175 97 การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดโรงรถอัตโนมัติ โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10032
176 98 ระบบเปิดปิดประตูโดยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10032
177 108 การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม กรณีศึกษาฟาร์มไก่ Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10032
178 153 การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามตำแหน่ง โดยใช้เครือข่าย NB-IoT Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10032
179 210 AKS : Smart Lock System Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10032
180 278 ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านอินเตอร์เน็ตไร้สาย Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10032
181 305 การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการสูญหายและติดตามรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125S ผ่านแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10032
182 359 รถขนส่งวัสดุในโรงงานโดยใช้เทคโนโลยี Ibeacon Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10032
183 360 ระบบแจ้งสถานะลานจอดรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีอีเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10032
184 450 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งสำหรับการพัฒนาระบบ ความปลอดภัยในครัวเรือน APPLYING INTERNET OF THINGS FOR DEVELOPING SECURITY SYSTEM IN THE HOUSEHOLD Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10032
185 525 ระบบมอนิเตอร์และควบคุมอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10032
186 543 Aged Care All The Time : Smart Home Intelligence Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10032
187 598 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหกล้ม Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10032
188 599 เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ผ่าน NB-IoT Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10032
189 606 แพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบและการแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในพาราโบลาโดม Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10032
190 44 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการสร้างโมเดลการรดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติ Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10033
191 48 ระบบควบคุมการเปิด - ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยข้อความเสียง Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10033
192 58 หนูจ๋าลาก่อน Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10033
193 68 การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการวัดปริมาณการใช้น้ำประปาของหอพักเนาว์รัตน์กรณีศึกษา Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10033
194 131 Personal House Keeper Assistant using BotLINE Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10033
195 241 ระบบจัดการฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IOT Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10033
196 275 ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืชแบบไฮโดรโปนิกส์:กรณีศึกษาระบบปิด Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10033
197 441 ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10033
198 462 การพัฒนาระบบเลี้ยงและดูแลนกกระทาแบบครบวงจรด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10033
199 481 Qr-code อ่านฉลากยาและแจ้งเตือน Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10033
200 511 ระบบบันทึกเวลาเข้าออกอัตโนมัติด้วยการแท็กภาพถ่าย Internet of Things O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10033
201 523 ระบบตรวจสอบเครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยาผ่าน(LINE API Air-condition Monitoring System via LINE API for Department of Biology Laboratory) Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10033
202 539 IoT สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์: การตรวจสอบคุณภาพของน้ำ และ ค่า pH แบบอัตโนมัติ Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10033
203 545 การพัฒนาระบบการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสมาร์ทปลั๊ก Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10033
204 576 Configurable RFID Middleware Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10033
205 592 แปลงผักสวนครัวอัจฉริยะ (ปันผัก) Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10033
206 595 หุ่นยนต์เดินเอกสาร สั่งการด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ Internet of Things O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10033
207 67 การนำเสนอโมเดลห้องพักโรงแรมในรูปแบบ 3 มิติ โรงแรมสุภัค จังหวัดกาฬสินธุ์ Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10034
208 96 โมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษาถุงยางอยามัย 3D Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10034
209 144 โมเดลจำลองภาพ 3 มิติ เมืองฟ้าแดดสงยาง ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10034
210 170 แอปพลิเคชัน 236 ปี ใต้ร่มพระบารมีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10034
211 214 การแสดงแบบจำลองอาคารด้วยความจริงเสมือน Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10034
212 229 แอปพลิเคชัน ความจริงเสริมพยัญชนะไทย (3-6 ปี) Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10034
213 235 แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้การจัดการความรู้ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10034
214 321 การพัฒนาเกมสุดสาครผจญภัย Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10034
215 358 การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10034
216 382 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธู์ ในรูปแบบ 3 มิติ Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10034
217 408 เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10034
218 418 การจำลองและการประเมินกลไกลความผิดพร่องของการประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟโดยการใช้เครื่องมือและโปรแกรมมัลติมีเดีย Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10034
219 445 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10034
220 503 การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้สื่อแบบโปสเตอร์ สำหรับ ปัญหาขยะอาหารล้นเมือง Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10034
221 604 การออกแบบและพัฒนาเกม WHO IS THE KILLER? (ใครคือฆาตรกร) Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10034
222 271 แอปพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ฝั่งธนบุรี - ฝั่งพระนคร Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10035
223 274 AR อุทยานประวัติศาสตร์ เครื่องสังคโลก และอาวุธโบราณสมัยสุโขทัย Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10035
224 288 Ayutthaya survivor Game 3D Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10035
225 311 การพัฒนาเกมขโมยของ ระบบมัลติเพลเยอร์ 3D ด้วย Unity Engine Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10035
226 365 การพัฒนาสื่อภาพยตร์สั้น Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10035
227 384 การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10035
228 386 แบบจำลองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3มิติ แสดงผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10035
229 485 การออกแบบและพัฒนา ธีมและสติกเกอร์นิยมไทยสำหรับใช้ใน แอปพลิเคชันไลน์ Multimedia, Computer Graphics and Games O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10035
230 66 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10036
231 232 ระบบงานซื้อ-ขายสินค้าโอทอปเทศบาลจันจว้าออนไลน์ (Electronic marketplace for Janjawa OTOP products) Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10036
232 244 ระบบการจัดการงานสหกิจศึกษา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10036
233 246 ระบบสารสนเทศชมรมคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10036
234 259 การพัฒนาระบบชำระเงินค่าสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10036
235 261 การพัฒนาระบบประกันชีวิตผู้สูงอายุออนไลน์ ชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10036
236 287 ระบบบันทึกข้อมูลการผ่าตัด Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10036
237 341 การประยุกต์เทคโนโลยีแชทบอทสำหรับการให้ข้อมูลแบบอัตโนมัติผ่านเฟซบุ๊กและไลน์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10036
238 389 ระบบเว็บแอปพลิเคชันเสริมการให้บริการและประชาสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10036
239 392 Budget Control and Monitoring System Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10036
240 413 ระบบซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10036
241 493 การพัฒนาระบบบริหารพัสดุ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10036
242 505 Applications to monitor the risk of stroke in the brain Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10036
243 611 หุ่นยนต์แมงมุม 4 ขาสำหรับการทรงตัวเดินบนพื้นที่ต่างระดับ 4-Leg Spider Robot for Balancing on Different Areas Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10036
244 72 ระบบสารสนเทศอู่ซ่อมรถยนต์สมชายการช่างออนไลน์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10037
245 148 โครงงานระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกของรถยนต์ภายในคอนโดมิเนียม Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10037
246 184 ระบบโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10037
247 190 แอปพลิเคชันพระราชประวัติพญามังรายมหาราช Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10037
248 233 การพัฒนาเว็บไซต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10037
249 257 แอปพลิเคชันสอนภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10037
250 412 ระบบบันทึกการรับ-ส่งเอกสารทางราชการแบบออนไลน์ (E-Cop) ของสถานีตำรวจภูธรไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10037
251 456 ระบบบริหารจัดการห้องซ้อมดนตรีและยืมอุปกรณ์ Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10037
252 463 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับรับฝากซื้อสินค้าแบบครบวงจร Information Technology O 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10037
253 465 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น สำหรับการตัดสินใจเลือกหอพัก: หอพักเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10037
254 527 ระบบแจ้งส่งตัวผู้ป่วยสูงอายุฉุกเฉิน Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10037
255 530 การขยายขอบเขตการบริหารจัดการงานจำนวนมากผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10037
256 612 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงโค้งอันตรายสำหรับผู้ขับขี่ The Development of Dangerous Curved Signs Warning System for Drivers Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10037
257 618 แอพพลิเคชันแสดงแผนที่และแนะนำร้านอาหารในภาคกลาง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Information Technology O 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10037
258 57 เว็บแอปพลิเคชันงานพยาบาล บริษัท โตโยโตมิ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
259 112 การอนุรักษ์ลายจิตรกรรมฝาผนังแบบกึ่งอัตโนมัติบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
260 118 เว็บไซต์ ศูนย์กลางการขายอาหารออนไลน์ (CRRUFOOD.COM) Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
261 121 ระบบจัดการร้านผ้าม่าน Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
262 122 เว็บไซต์จัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเชียงรายกาแล็คซี่ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
263 124 ระบบการจัดการฟาร์มไก่ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
264 187 การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียกใช้ข้อมูลของลูกค้าด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
265 227 แอนิเมชัน 3 D เรื่อง ย้อนรอยพระราชกรณียกิจ ร.9 Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
266 281 เกมฝึกทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Match) Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
267 284 การพัฒนาระบบเมนูโอนสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่น บนเครื่องตรวจนับสินค้า Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10121
268 328 การพัฒนาแอปพลิเคชันคำนวณสินเชื่อสำหรับครูบนวินโดวส์สโตร์แอป Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10121
269 421 แอปพลิเคชัน ดีไอทีเคเอสยู Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10121
270 428 ระบบเครื่องให้อาหารสุนัขอัจริยะ Internet of Things P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10121
271 494 ระบบจำหน่ายชุดราชการออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านสูทไพศาล คอลเลคชั่น Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10121
272 513 การออกแบบและพัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10121
273 520 แอพพลิเคชันแจ้งเตือนคิวแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลพยุหะคีรี โดยใช้ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10121
274 584 ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลสำนักงานสีเขียว (Information System of Eco – Office Management) Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10121
275 586 โปรแกรมการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยการจดจำใบหน้า Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10121
276 18 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กรณีศึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
277 33 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคปากพนัง Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
278 84 ระบบการเลี้ยงสุนัขเบื้องต้น Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
279 85 ระบบแนะนำข้อมูลยางพาราในภาคใต้ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
280 86 ระบบแนะนำขนมไทย Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
281 119 เว็บไซต์โดยพระคุณทัวร์ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
282 224 ระบบเอกสารราชการอิเล็คทรอนิคส์ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
283 226 ABC เสมือนจริง Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
284 238 ระบบการจัดการลูกค้าและคลังสินค้า เป็นหนึ่งเฮิร์บออย Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
285 254 ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนหนังสือรับ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาจอหอ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
286 326 ระบบสารสนเทศจำหน่ายต้นกล้าผักสวนครัว กรณีศึกษาร้านชำนาญพันธุ์พืช Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10122
287 399 ระบบบริหารจัดการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์แอพพริเคชัน Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10122
288 400 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจองห้องพักสวนเงินรีสอร์ท Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10122
289 417 แอปพลิเคชันท่องเที่ยวจันทบุรี Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10122
290 490 การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10122
291 574 โปรแกรมการบริหารจัดการโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ Knowledge and Data Management P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10122
292 608 โปรแกรมบริหารจัดการกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ Knowledge and Data Management P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10122
293 113 ระบบจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10123
294 123 ระบบจัดการการซื้อขายวัสดุสำหรับร้านอาหาร Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10123
295 282 ระบบแนะนำการวางแผนการท่องเที่ยว Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10123
296 296 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนวินโดวส์สโตร์แอป เพื่อแนะนำเมนูอาหารคลีน และการดูแลสุขภาพ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10123
297 299 ระบบบริการห้องพักออนไลน์ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10123
298 340 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการการใช้บริการวัสดุ – อุปกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตึกสิริธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10123
299 409 ระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่ายวัสดุ และยืม-คืนอุปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10123
300 419 ระบบจำหน่ายเสื้อมือสองออนไลน์ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10123
301 469 ระบบรับสมัครงานออนไลน์ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10123
302 472 การพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าเกมออนไลน์ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10123
303 473 การพัฒนาระบบบริหารบริษัททัวร์ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10123
304 504 การพัฒนาระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10123
305 508 แอปพลิเคชันต้นแบบแนะนำกลิ่นน้ำหอมที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10123
306 583 ระบบสารสนเทศตัวแทนจัดการขายสินค้าแบบผู้ซื้อเป็นศูนย์กลาง Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10123
307 588 ระบบสารสนเทศการจัดการการจองเข้าใช้ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10123
308 589 แอปพลิเคชันจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10123
309 607 ระบบจัดการการประมูลมังคุด กรณีศึกษากลุ่มแปลงใหญ่มังคุด คิฌชกูฏ จันทบุรี Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10123
310 622 เว็ปไซต์ติดต่อสื่อสารและเพื่อการเรียนการสอน Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10123
311 38 ระบบติดตามและรายงานการใช้งานด้วยแอปพลิเคชัน ไลน์ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10131
312 83 ระบบเช็คแคลอรี่อาหาร Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10131
313 117 ระบบจัดการการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10131
314 140 การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์แอนิเมชัน หนอนบุ้ง ที่เป็นเอกลักษณ์ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสติกเกอร์ไลน์ Multimedia, Computer Graphics and Games P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10131
315 283 การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ Multimedia, Computer Graphics and Games P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10131
316 343 ระบบจัดการคลินิกความงาม กรณีศึกษา อภันตรีคลินิก Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10131
317 346 ระบบการจัดการพิกัดและนำทางตู้ชุมสาย (Coordinate Management System and Switchboard Navigation) Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10131
318 347 โครงงานระบบจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ ธนา ซีเนเพล็ก Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10131
319 396 เกมส์จำลองการเคลื่อนที่ด้วยมุมมองในภาพเสมือนจริงสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (Simulated of Motion Games in Virtual Reality Perspective for Persons with Physical Disability) Multimedia, Computer Graphics and Games P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10131
320 403 การผลิตสื่อวีดิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร Multimedia, Computer Graphics and Games P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10131
321 411 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจองสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเทคนิค Responsive Web Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10131
322 429 โครงงานระบบบริหารจัดการธุรกิจ SME กรณีศึกษา โรงขนมจีน Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10131
323 468 โครงงานระบบบริหารจัดการร้านฟิตเนส กรณีศึกษาโรงแรมนครอินท์ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10131
324 478 เว็บไซต์จองห้องพักริมธารรีสอร์ท ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10131
325 489 การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้สื่อแบบโปสเตอร์ สำหรับ การเรียนรู้เบื้องหลังของ INFOGRAPHIC Multimedia, Computer Graphics and Games P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10131
326 492 ระบบร้องขอใช้โดรนพ่นสารเคมีการเกษตรทางอากาศ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10131
327 495 การพัฒนาระบบการจองคิวรถออนไลน์ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10131
328 564 ระบบค้นหางานสำหรับงานรายได้เสริม : จ๊อบไทยบ้าน Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10131
329 32 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจจับควันและแก๊สผ่านแอปพลิเคชัน Internet of Things P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10132
330 34 พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเส้นทางท่องเที่ยวจาก อำเภอเมืองสู่บ้านปากนคร Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10132
331 46 ระบบบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร : สมาร์ทกราฟ Software Engineering P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10132
332 82 ระบบบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค แฟลตอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10132
333 116 ระบบการจัดการร้านจักรยาน Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10132
334 126 การออกแบบระบบเช่ารถด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10132
335 145 ระบบจัดการบริหารตารางสอบ Computer Systems and Computer Networks P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10132
336 203 Content Management System : Article Management Software Engineering P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10132
337 211 ระบบการจัดการงานส่งซ่อมของช่างบริการลูกค้า Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10132
338 217 ระบบเซ็นเซอร์ประตูอัฉริยะ Internet of Things P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10132
339 292 ระบบแจ้งเตือนสุขภาพของผู้สูงวัยด้วยระบบแอนดรอยด์ Software Engineering P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10132
340 330 การวิเคราะห์กระบวนการ การให้บริการผู้ป่วยนอก สิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยเทคนิคโพรเซสไมนิ่ง Data Sciences and Analytics P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10132
341 390 ระบบสารสนเทศพิจารณาขั้นเงินเดือนบุคลากร กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10132
342 404 ระบบควบคุมเอ็กซ์ลิฟต์ยกศัลยแพทย์ในห้องผ่าตัด ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย Internet of Things P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10132
343 406 กระเป๋าสำหรับย้ายเด็กทารกออกจากห้องคลอดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย Internet of Things P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10132
344 434 ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการสำหรับสหกิจศึกษา Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10132
345 482 ระบบลงเวลาเข้าเรียน กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10132
346 614 เว็บแอพพิเคชั่นสำหรับสร้างแผนเส้นทางการบินโดรน Information Technology P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10132
347 110 ระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการให้บริการตามสิทธิการรักษา กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแวง Business Intelligences P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10133
348 391 Handling Imbalance Problem in Convolutional Neural Network for Astronomical Data Classification Data Sciences and Analytics P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10133
349 424 An Ideal Voice-Controlled Smart Home enables Daily Life with Internet of Things Internet of Things P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10133
350 433 Line Messaging API integrated Semi-Automatic Conversational Agent for Notification System Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10133
351 449 ระบบการจัดการทะเบียนรายชื่อนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ STUDENT REGISTRATION MANAGEMENT SYSTEM BY BLUETOOTH TECHNOLOGY Internet of Things P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10133
352 454 การพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์กลุ่มสินค้า OTOP ผ้าห่มลายดอกแก้ว อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร Business Intelligences P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10133
353 458 RISK MANAGEMENT SYSTEM OF VETERANS GENERAL HOSPITAL USING LARAVEL FRAMEWORK Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10133
354 536 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการซื้อสินค้าที่มีโปรโมชั่นโดยอาศัยแนวคิดหุ้นส่วนและแบ่งปัน Data Sciences and Analytics P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10133
355 548 ระบบการจัดการติว Information Technology P 23 Mar. 2019
13.00-15.15 น.
10133
356 573 การจำแนกพันธุ์ผลมะม่วงโดยการใช้ภาพถ่ายด้วยการเรียนรู้เชิงลึก Data Sciences and Analytics P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10133
357 593 Retina Diagnosis Web Application by using Deep Learning Data Sciences and Analytics P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10133
358 620 การสร้างระบบการเรียนรู้พฤติกรรมการเพาะปลูกของโรงเห็ดแบบปิด (Mode Variation Learning for IoT Mushroom House) Internet of Things P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10133
359 621 WATER QUALITY MONITORING SYSTEM IN FACTORIES VIA SMARTPHONE Internet of Things P 23 Mar. 2019
15.30-17.30 น.
10133